Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

 

 

X. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje a záznamy našich partnerů jsou uchovávány v souladu s platnými

zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve

znění pozdějších dodatků a předpisů.

2. Poskytovatel užívá veškeré údaje získané od objednatele výhradně pro vnitřní potřebu

společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

3. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečena dle dostupných technických možností proti

zneužití.

X. Závěrečné ustanovení

1. V případě pochybností ohledně doručování písemností dle této Smlouvy se má za to, že

vyúčtování bylo druhé straně doručeno 3.dnem, ode dne jeho prokazatelného odeslání na

adresu druhé strany, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

2. Účastníci této Smlouvy zvolili pro posuzování závazkových vztahů z této Smlouvy jako

rozhodné právo české. Práva a povinnosti Smluvních stran v této Smlouvě výslovně

neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb..

3. Veškeré změny či dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemně.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý z

účastníků této Smlouvy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné

vůle

Anketa

Líbí se Vám stránky???

Celkový počet hlasů: 672

Kontakt

Petr Musil 6 Recreation Terrace
LS11 0AW Leeds


Wathsapp a Mobil 1: +420704789923
Whatsapp a Mobil UK : +447566754103
Skype: petr.musil21

info@petr-musil.cz

ID Datové schránky: amv6dpb
petr.musil22@gmail.com